Kup kartę podarunkową i spraw bliskim radość 😀

Zamów teraz

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827).

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.lukaszpilat.pl.
2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
a) Usługodawca Łukasz Piłat, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU Łukasz Piłat, z adresem
głównego miejsca wykonywania działalności ul. Witosa 11/29 18-500 Kolno, NIP:2910205680, REGON:369282892, adres e-mail: kontakt@lukaszpilat.pl.
b) Serwis – serwis internetowy Usługodawcy, prowadzony pod adresem internetowym
www.lukaszpilat.pl.
c) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w Serwisie;
d) Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą będącym przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby;
e) Newsletter – materiały przesyłane przez Usługodawcę drogą elektroniczną Klientom, którzy wyrazili wyraźną zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).

§ 2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu i usług
świadczonych za jego pośrednictwem, urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
a) posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,
b) posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet. Wyłączenie akceptacji plików Cookies i Skryptów Java może zakłócić prawidłowe działanie strony Serwisu,
c) aktywne konto poczty e-mail.
2. W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie:
a) w przypadku korespondencji mailowej – aktywne konto poczty e-mail,
b) w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowanie
komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg etc.
3. Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani
oprogramowania wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Usługodawcą a Klientem.
5. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki wykonywania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
1. W ramach Serwisu oferowane są następujące usługi:
a) przygotowanie spersonalizowanego planu dietetycznego,
b) przygotowanie spersonalizowanego planu treningowego,
c) udzielanie bieżących konsultacji związanych z realizacją planu dietetycznego i treningowego przygotowanego przez Usługodawcę.
2. Nabycie usługi przez Klienta wymaga wypełnienia formularza dostępnego na stronie internetowej Serwisu oraz uiszczenia płatności. Nabycie usługi nie wymaga utworzenia konta użytkownika w Serwisie.
3. Każdy Klient może nieodpłatnie skorzystać z subskrypcji Newslettera. W tym celu należy podać adres poczty elektronicznej oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.). Subskrypcja Newslettera jest nieodpłatna. Usługa wysyłania Newslettera w Serwisie świadczona jest przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera, przesyłając stosowne żądanie na adres mailowy Serwisu kontakt@lukaszpilat.pl lub pocztą na adres wskazany w § 1 ust. 2 lit. a) niniejszego regulaminu.
4. Nie ustanawia się minimalnego czasu trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy o świadczenie usług.
5. Usługi, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b) niniejszego paragrafu, mają charakter jednorazowy i polegają na przygotowaniu planu dietetycznego oraz treningowego, dopasowanego do indywidualnych potrzeb Klienta. Plan dietetyczny i treningowy są przez Usługodawcę układane na podstawie informacji otrzymanych od Klienta (wywiad żywieniowy).
6. Formularz wywiadu żywieniowego jest przekazywany Klientowi drogą mailową po zaksięgowaniu płatności. W celu prawidłowej realizacji usługi Klient zobowiązany jest do
uzupełnienia oraz przesłania Usługodawcy drogą mailową wywiadu żywieniowego.
7. Plan dietetyczny i treningowy zostanie wysłany Klientowi drogą mailową w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania przez Usługodawcę wypełnionego formularza wywiadu żywieniowego.
8. Usługi, o których mowa w ust. 1 lit. c) niniejszego paragrafu, są świadczone przez określony okres od dnia zapłaty. Może z nich skorzystać wyłącznie Klient, który uprzednio nabył usługi określone w ust. 1 lit. a) i b) niniejszego paragrafu.
9. W ramach usług, o których mowa w ust. 1 lit. c) niniejszego paragrafu, Usługodawca zobowiązuje się do udzielania bieżących konsultacji mailowych i telefonicznych związanych z realizacją przygotowanego przez Usługodawcę planu dietetycznego i treningowego.
10. Usługa, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, jest świadczona przez czas nieokreślony. Umowa o świadczenie tej usługi może być rozwiązania w każdym czasie, zgodnie z postanowieniami ust. 3 powyżej.
11. Usługodawca niniejszym informuje, że aktywność fizyczna związana z realizowaniem planu treningowego niesie za sobą ryzyko kontuzji, a stosowanie planu dietetycznego może w niektórych przypadkach mieć negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie uczestnika
12. Modyfikacja planu treningowego i żywieniowego jest możliwa jedynie po uprzedniej konsultacji z Usługodawcą i wymaga zatwierdzenia przez Usługodawcę.
12.1. Do modyfikacji planu treningowego i żywieniowego może dojść jedynie w przypadku:
a) stwierdzenia alergii lub uczulenia na składnik pokarmowy wymieniony w planie żywieniowym,
b) odczuwania dolegliwości przy wykonywaniu ćwiczenia wskazanego w planie treningowym,
c) wystąpienia choroby lub kontuzji klienta, uniemożliwiającej prawidłowe realizowanie planu żywieniowego i treningowego.
12.2. Modyfikacja planu treningowego i żywieniowego jest niedopuszczalna w przypadku zgłoszenia żądania przez Klienta, nie mającego uzasadnienia w podstawach, wskazanych w pkt 12.1. regulaminu. Klient nie jest w szczególności uprawniony do żądania zmiany planu treningowego i żywieniowego wyłącznie w oparciu o własne przekonanie.
12.3. Klient nie może samowolnie decydować o zmianie założenia treningowego i żywieniowego, w szczególności o czasie przechodzenia z tzw. „ redukcji” na „ masę” i odwrotnie. O możliwości zmiany w tym zakresie może decydować jedynie Usługodawca, na podstawie zaobserwowanych przez niego zmian w organizmie klienta, w tym na podstawie zdjęć przesłanych drogą mailową przez usługobiorcę i podanych przez klienta pomiarów wagi oraz wymiarów określonych partii ciała.
12.4. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę braku podstaw do zmiany założenia treningowego, Usługodawca niezwłocznie poinformuje o tym klienta, przedstawiając mu racje przemawiające za koniecznością kontynuowania dotychczasowego planu. Jeżeli klient, mimo wyraźnego stanowiska Usługodawcy potwierdzającego brak podstaw do zmiany założenia treningowego i żywieniowego, naciska na zmianę planu i nie stosuje się do zaleceń Usługodawcy, Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego odstąpienia od umowy. W takim przypadku klient realizuje plan na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność, a ponadto klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za przesłany mu pierwotnie plan, nie podlegający stosownym modyfikacjom.

§ 4. Warunki nabywania usług
1. Informacje znajdujące się na stronach Serwisu dotyczące oferowanych usług, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy świadczenia usług, Klient powinien skontaktować się mailowo z Usługodawcą lub wypełnić formularz, podając w nim następujące dane:
a) imię,
b) nazwisko,
c) kraj pochodzenia,
d) ulicę,
e) kod pocztowy,
f) miasto,
g) telefon,
h) adres e-mail;
3. Wszystkie ceny uwidocznione w Serwisie podane są w złotych polskich i są cenami brutto
(zawierają podatek VAT).
4. W składanym zamówieniu Klient powinien dokonać wyboru formy płatności. W Serwisie
honorowane są następujące formy płatności:
a) system płatności online – PayU,
b) przelew tradycyjny,
c) paypal;
5. W przypadku wyboru formy płatności, o której mowa w ust. 4 lit. a) niniejszego paragrafu, termin płatności wynosi 7 dni. W przypadku wyboru formy płatności, o której mowa w ust. 4 lit. b) niniejszego paragrafu, Klient powinien dokonać płatności w dniu złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności w powyższym terminie Serwis skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia zaistniałego opóźnienia.

§ 5. Tryb postępowania reklamacyjnego
1. Usługodawca ma obowiązek należytego świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku stwierdzenia wadliwości usługi świadczonej przez Usługodawcę Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne.
2. Reklamacje dotyczące zamówionych usług mogą być składane:
a) drogą mailową na adres kontakt@lukaszpilat.pl,
b) drogą pocztową na adres: Łukasz Piłat, ul. Witosa 11/29, 18-500 Kolno.
3. Klient w reklamacji powinien wskazać:
a) swoje imię i nazwisko,
b) dane pozwalające zidentyfikować transakcję (np. datę złożenia zamówienia),
c) przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę,
d) dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail) umożliwiające skontaktowanie się z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji.
4. Jeżeli dane podane przez Klienta nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez
Usługodawcę, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia zaistniałych braków reklamacji.
5. Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta wynosi 14 dni od momentu jej zgłoszenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
6. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub drogą pocztową na wskazany przez niego adres.

§ 6. Informacje dla Konsumentów
Konsumentem jest osoba w rozumieniu art. 221kc , tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
1) Złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu powstałego w związku z zawartą umową do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r., Nr 4 poz. 25 ze zm.) stałe polubowne sądy konsumenckie działają przy wojewódzkich inspektorach handlowych i tworzone są na podstawie umów o zorganizowaniu takich sądów, zawartych przez wojewódzkich inspektorów z organizacjami pozarządowymi reprezentującymi konsumentów lub przedsiębiorców oraz innymi zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi.
Stałe polubowne sądy konsumenckie rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług zawieranych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. W celu zainicjowania takiego postępowania konsument powinien skierować do takiego sądu polubownego odpowiedni wniosek o rozpatrzenie sporu. W takim wniosku należy dokładnie oznaczyć strony sporu (dane konsumenta i przedsiębiorcy będących stronami umowy) oraz przedmiot sporu. Do tak sporządzonego i podpisanego wniosku należy ponadto dołączyć jego odpis w celu doręczenia go stronie przeciwnej (przedsiębiorcy). Jeżeli spełnione są przesłanki rozpatrzenia sporu przez sąd i złożonemu wnioskowi można nadać dalszy bieg, przewodniczący stałego polubownego sądu konsumenckiego doręcza odpis wniosku stronie przeciwnej (przedsiębiorcy) i wzywa ją, aby w terminie tygodniowym od dnia doręczenia wezwania złożyła na piśmie odpowiedź na wniosek wraz z oświadczeniem, czy zgadza się na rozstrzygnięcie sporu przez sąd wskazany we wniosku. Jeżeli przedsiębiorca będący stroną sporu oświadczy, że zgadza się na rozpoznanie sporu przez sąd wskazany we wniosku, przewodniczący sądu wyznacza termin rozprawy oraz podejmuje czynności przygotowujące rozprawę. Z kolei w razie bezskutecznego upływu powyższego tygodniowego terminu albo jeżeli przedsiębiorca będący stroną sporu oświadczy, że nie zgadza się na rozstrzygnięcie sprawy przez sąd wskazany we wniosku, przewodniczący zwraca wniosek konsumentowi, informując o przyczynie zwrotu. Warunkiem rozpoznania sporu przez stały polubowny sąd konsumencki jest zatem zgoda obu stron na rozstrzygnięcie tego sporu przez taki sąd. Złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sadu konsumenckiego jest wolne od opłat. Jeżeli natomiast podjęcie przez taki sąd czynności jest połączone z wydatkami (np. opinia rzeczoznawcy), sąd wzywa stronę, która wnosiła o podjęcie tej czynności, do złożenia zaliczki na pokrycie tych wydatków. Jeżeli obie strony wnosiły o podjęcie danej czynności lub sąd czynność
zarządził z urzędu, sąd wzywa strony do złożenia zaliczki w równych częściach lub w innym stosunku. Wyrok stałego polubownego sądu konsumenckiego i ugoda zawarta przed takim sądem stanowią tytuły egzekucyjne. Po nadaniu im klauzuli wykonalności przez sąd taki wyrok lub ugoda, jako tytuł wykonawczy, stanowi podstawę wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Szczegółowe informacje na temat postępowania mediacyjnego przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi mogą Państwo znaleźć w siedzibach poszczególnych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na ich stronach internetowych.
2) Zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a przedsiębiorcą Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej może podjąć działania mediacyjne w celu polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą. Postępowanie takie może zostać wszczęte na wniosek konsumenta lub z urzędu. W toku postępowania mediacyjnego wojewódzki inspektor zapoznaje przedsiębiorcę z roszczeniem konsumenta, przedstawia stronom sporu przepisy prawa mające zastosowanie w sprawie oraz ewentualne propozycje polubownego zakończenia sporu. Wojewódzki inspektor może przy tym wyznaczyć stronom termin do polubownego zakończenia sprawy.
Wojewódzki inspektor odstępuje od postępowania mediacyjnego, jeżeli w wyznaczonym terminie sprawa nie została polubownie zakończona oraz w razie oświadczenia co najmniej przez jedną ze stron, że nie wyraża ona zgody na polubowne zakończenie sprawy.
Wniosek o mediację konsument powinien złożyć do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej. Wniosek może być złożony pisemnie (poczta, poczta elektroniczna, fax, bezpośrednio w sekretariacie inspekcji) lub ustnie (do protokołu). We wniosku konsument powinien dokładnie oznaczyć strony sporu (dane konsumenta i przedsiębiorcy będących stronami umowy), przedmiot sporu, opisać swoje żądanie oraz dołączyć kserokopie pism mających znaczenie dla sprawy (np. paragonu, opinii rzeczoznawcy itp.).
Szczegółowe informacje na temat postępowania mediacyjnego przed wojewódzkim inspektorem Inspekcji Handlowej mogą Państwo znaleźć w siedzibach poszczególnych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na ich stronach internetowych.
3) Bezpłatna pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub
organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw
konsumentów Każdy konsument może skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów. Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50 poz. 331 ze zm.) do zadań rzecznika konsumentów w szczególności należy:
1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.
Rzecznik konsumentów może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów. Rzecznik konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148, ze. zm.). Przedsiębiorca, do którego zwrócił się rzecznik konsumentów, jest obowiązany udzielić rzecznikowi wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Dane teleadresowe do najbliższego powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów można znaleźć w wyszukiwarce Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostępnej pod adresem http://uokik.gov.pl/kontakt.php.
Dodatkowo od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00 pod numerem telefonu 800 007 707 konsumenci mogą skorzystać z bezpłatnej Infolinii Konsumenckiej Federacji Konsumentów (szczegóły dostępne pod adresem http://www.federacja-konsumentow.org.pl/).

§ 7. Odstąpienie od umowy
1. Klient będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. Informuję, iż zgodnie z art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. Klient, po zrealizowaniu przeze mnie usługi i wysłaniu mu planu indywidualnych planów (dieta, trening) nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu uiszczonej zapłaty. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w ogóle przedsiębiorcy w rozumieniu art. 431 kc. Osoba dokonująca zamówienia i prosząca o wystawienie faktury VAT poczytywana będzie za przedsiębiorcę.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przez Konsumenta złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Posłużenie się tym formularzem nie jest obowiązkowe, a Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy także w inny sposób.
3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie
przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 8. Postanowienia dotyczące umów z Klientami niebędącymi
Konsumentami
1. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem odpowiedzialność kontraktowa Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, ograniczona jest do wysokości zapłaconej ceny za usługę. Odpowiedzialność Usługodawcy w powyższym zakresie nie obejmuje korzyści, które Klient niebędący Konsumentem mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono.

§ 9. Prawa autorskie
1. Wszelkie utwory dostępne w Serwisie, a w szczególności zdjęcia, materiały graficzne oraz treści stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Usługobiorcy lub podmiotom trzecim i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 2, poz. 23 ze zm.). Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa.

§ 10. Postanowienia końcowe
1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Serwis poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach. Postanowienia nowego Regulaminu wiążą Klienta od momentu zaakceptowania przez Klienta jego postanowień.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 09.10.2018 r.
Załącznik nr 1 – Pouczenie o odstąpieniu od umowy
Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od umowy świadczenia usług w terminie 14 dni bez podania
jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Usługodawcę:

Dane Usługodawcy:
Łukasz Piłat
Ul. Witosa 11/29
18-500 Kolno
Tel: 500 750 663
e-mail: kontakt@lukaszpilat.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to
obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli przy zawieraniu umowy wyrazili Państwo zgodę na wykonywanie usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy, to mogą Państwo odstąpić od umowy, ale spoczywa na Państwu obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia. Jeżeli przy zawieraniu umowy wyrazili Państwo zgodę na wykonywanie usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy, a usługa została wykonana w pełni, utracą Państwo prawo do odstąpienia od umowy.
Załącznik nr 2 – Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

1. Adresat
Łukasz Piłat
Ul. Witosa 11/29
18-500 Kolno
Tel: 500 750 663
e-mail: kontakt@lukaszpilat.pl
2. – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*) /o świadczenie następującej usługi (*)
– Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest